Bijzondere voorwaarden transportdiensten

1. Transportopdrachten die ons worden toevertrouwd moeten:

 • Uitvoerbaar zijn binnen het raam van de Europese rij- en rusttijdenreglementering.
 • Afgestemd zijn op de vlotte bereikbaarheid en tevens goede berijdbaarheid van de laad-/losplaatsen met trekker-oplegger.
 • (indien van toepassing) Melding maken van mogelijke contaminatieproblemen van de vracht (afgifte van geur / smaak /… aan andere producten).
 • De openingsuren van de laad-/losplaatsen vermelden.
 • (indien van toepassing) De bijzondere waarde of het bijzonder belang bij de aflevering vermelden.
 • De gewenste transporttemperatuur vermelden.
 • Groupage beleveringen op uur-afspraak kan mits een toeslag en voorafgaandelijke specifieke aanvraag.
 • Vermelden of verpakkingseenheden (paletten / bakken /…) al dan niet moeten geruild worden.
 • Een gsm-nummer bevatten waarop (een gemachtigde van) de klant buiten de kantooruren bereikbaar is.
 • De vervoerder is ontheven van deze aansprakelijkheid, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging is veroorzaakt door schuld van de rechthebbende, door een opdracht van deze, welke niet het gevolg is van schuld van de vervoerder, door een eigen gebrek van de goederen of door omstandigheden, die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen


2. Transport: ladingdocumenten – uitvoering

 • Palletgoederen moeten ons ter lading worden aangeboden op propere en geurloze paletten.
 • De klant ziet er op toe dat bij lading alle wettelijk vereiste ladingdocumenten worden meegegeven aan onze chauffeurs. In geval van afwezigheid van de vereiste ladingdocumenten behouden wij ons het recht voor om alle kosten die voor ons uit dit oponthoud resulteren, aan te rekenen aan de klant.   
 • Tenzij voor de aanvang van het transport schriftelijk met ons andere afspraken werden gemaakt, is het niet toegelaten onze chauffeurs de goederen zelf te laten laden / lossen.   Schadegevallen van eender welke aard die zich bij niet-naleving van deze voorwaarde door laad- of losplaatsen zouden voordoen, vallen onder de verantwoordelijkheid en zijn voor rekening van die laad- / losplaatsen. 
 • De verlader is medeverantwoordelijk voor de overbelading van de vrachtwagen. Eventuele pv’s voor het overschrijden van het wettelijk toegestane gewicht zullen aan de verlader doorgerekend worden.
 • Met inachtneming van artikel 18, tweede tot vijfde lid van de CMR-regelgeving, is de vervoerder ontheven van zijn aansprakelijkheid, wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan één of meer van de volgende omstandigheden: ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking bij goederen, die door hun aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet of slecht verpakt zijn. 


3. Transporttemperatuur

 • Wij vervoeren de goederen onder de door de klant gewenste transporttemperatuur.
 • De goederen moeten ons bij lading worden aangeboden aan de door de klant gewenste transporttemperatuur. Onze koel- / vriesopleggers zijn namelijk ontworpen om de temperatuur van de geladen goederen te behouden en kunnen geenszins als ‘afkoelruimte’ dienstdoen.
 • Indien de temperatuur van de te laden goederen afwijkt van de door de klant gevraagde transporttemperatuur, behouden wij ons het recht voor de lading te weigeren. In voorkomend geval zal door onze chauffeurs minstens een voorbehoud worden opgetekend op de CMR-vrachtbrief.

4. Wachttijden

 • De wachttijd begint te lopen op het in de transportopdracht voorziene tijdstip voor laden / lossen.
 • Het aantal wachturen dat wij voor onze rekening nemen is vermeld in de offerte-tabel. Bijkomende wachttijd wordt U aangerekend per begonnen kwartier en aan het tarief van € 45,00 per wachtuur.

5. Paletten ruil

 • Voor de paletten ruil op de losplaatsen accepteren wij enkel propere en geurloze lege paletten.
 • Niet-geruilde Europaletten factureren wij U aan € 12,00 per stuk (excl. BTW).


6. Kosten toegang tot laad-/ losplaatsen

 • Kosten voor het verkrijgen van toegang tot laad- / losplaatsen worden de klant in rekening gebracht.


7. Context van de offerte en algemene transportkosten

 • Indien de context van de offerte (op basis waarvan deze aanbieding werd gemaakt) door de klant op aanzienlijke wijze werd gewijzigd, behouden wij ons het recht voor onze offerteprijs te herzien.
 • Onze offertes worden opgemaakt op basis van de geldende algemene kosten op datum offerte. Buiten de maandelijkse actualisering van de dieseltoeslag behouden wij ons het recht voor om onze transportprijzen op regelmatige basis aan te passen bij schommelingen van één of meerdere van deze kosten. Het referentiedocument voor het bepalen van deze aanpassingen is het document “Overzicht van kosten- en kostprijsevolutie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg” dat maandelijks wordt uitgegeven door het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB), het neutraal functionerend studie-instituut van de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg.   


8. Afhandeling non conformiteiten

Om ons in staat te stellen om deze non conformiteiten efficiënt af te handelen, zouden wij U vriendelijk willen vragen om de volgende procedure in acht te nemen:

Gelieve ons binnen de 48 uren na ontvangst kennisgeving, de schade en de mogelijke kosten schriftelijk door te geven. Dit via mail, gericht aan sales@transportvanschoonbeek.be. Deze werkwijze stelt ons in staat om op zeer korte termijn een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden voor de non-conformiteit. Afhankelijk van het schadebedrag lossen wij de non conformiteit op via een minnelijke schikking of via een verzekeringsaangifte met inspectie door een gespecialiseerd bureau.

Gedurende deze 48 uren dienen de goederen ter beschikking te blijven voor een eventuele inspectie / expertise vanwege onze verzekering of van een expert door ons aangesteld. Na controle bepalen zij de kwaliteit en kwantiteit van beschadigde goederen. De reële consumptiewaarde en de productiewaarde worden in samenspraak met U bepaald. Zij definiëren eveneens de oorzaak van het incident. Op basis van dit onderzoek worden de verantwoordelijkheden bepaald.

Indien wij binnen de zeven kalenderdagen na deze berichtgeving, geen schriftelijk gevolg per e-mail aan sales@transportvanschoonbeek.be van U hebben mogen ontvangen, zijn wij niet meer in de mogelijkheid om dit incident op een objectieve en constructieve manier te behandelen en zijn wij verplicht om dit dossier als afgesloten te moeten beschouwen.

offerte

Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Je ontvangt zo snel mogelijk een passende offerte.

solliciteer nu!

Angebot

Bitte füllen sie die geforderten informationen möglichst vollständig aus. erhalten sie so schnell wie möglich ein entsprechendes angebot.

aanvraag Tweedehands product

solliciteer nu!